Hiện đang ẩn. Tab sẽ hiển thị khi click vào slidebar bên phải
Cảm ơn bạn đã tham gia khảo sát
Đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi dần cải thiện về mặt nội dung cũng như giao diện của trang.

Khanh Blogger

Khanh Blogger
Bảo trợ bởi

Thẻ điều kiện B:IF mới nhất từ Blogger

Để áp dụng thẻ (tag) điều kiện bạn phải có kiến thức chút về HTML, bạn chú ý là cơ bản nó bắt đầu bằng tag với thuộc tính “ cond “ và kết thúc là một tag đóng. Trong giữa những tag này, các nội dung (html ,style, script, widgets…) sẽ chỉ xuất hiện hoặc thực hiện theo những điều kiện xác định.


Phần 1. Các thẻ điều kiện

1. Trang chủ (Homepage)
<b:if cond='data:view.isHomepage'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang chủ --> </b:if>

Theo version trước: 
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang chủ --> </b:if>

2. Trang bài viết (item)
<b:if cond='data:view.isPost'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang bài viết --> </b:if>

Theo version trước: 
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang bài viết --> </b:if>

Cho một trang bài viết cụ thể: 
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.canonicalHomepageUrl + "2016/03/postn.html"'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang bài viết có địa chỉ url Blog-cua-ban/2016/03/postn.html--> </b:if>

3. Trang tĩnh (Static page)
<b:if cond='data:view.isPage'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang tĩnh static page --> </b:if>

Theo version trước: 
<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang tĩnh static page --> </b:if>

Cho một trang tĩnh cụ thể: 
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.canonicalHomepageUrl + "p/static.html"'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang bài viết có địa chỉ url Blog-cua-ban/p/static.html 'foo' --> </b:if>

4. Trang index bao gồm trang chủ, trang hiển thị nhãn Label, và trang archive
<b:if cond='data:view.isMultipleItems'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên các trang index: trang chủ, trang hiển thị nhãn, trang lưu trữ --> </b:if>

Theo version trước: 
<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên các trang index: trang chủ, trang hiển thị nhãn, trang lưu trữ --> </b:if>

5. Trang label search
<b:if cond='data:view.isLabelSearch'> <!-- Nội dung hiển thị trên tất cả các trang nhãn label --> </b:if> ................. <b:if cond='data:view.isLabelSearch == "blogger"'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên nhãn "blogger"--> </b:if>

Theo version trước:
<b:if cond='data:blog.searchLabel'> <!-- Nội dung hiển thị trên tất cả các trang nhãn label --> </b:if> ................. <b:if cond='data:blog.searchLabel == "blogger"'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên nhãn "blogger"--> </b:if>

6. Hiển thị nội dung cho kết quả tìm kiếm (ví dụ: /search?q=blogger)
<!-- Bao gồm trang tìm kiếm nhãn --> <b:if cond='data:view.isSearch'> … </b:if> <!-- Chỉ các trang tìm kiếm --> <b:if cond='data:view.isSearch and !data:view.isLabelSearch'> … </b:if> 

Theo version trước:
<b:if cond='data:blog.searchQuery'> <!-- Nội dung hiển thị trên tất cả các trang tìm kiếm --></b:if> ................................... <b:if cond='data:blog.searchQuery == "blogger"'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang tìm kiếm với từ "blogger"--> </b:if>

7. Trang lỗi 404
<b:if cond='data:view.isError'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang lỗi --> </b:if> 
 
Theo version trước: 
<b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang lỗi --> </b:if>

8. Trang lưu trữ (archive)
<b:if cond='data:view.isArchive'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên tất cả các trang lưu trữ archive--> </b:if>
Theo version trước: 
<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên tất cả các trang lưu trữ archive--> </b:if>

9. Trang hiển thị trên mobile
<b:if cond="data:blog.isMobile"> <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang mobile--> </b:if>

10. Nội dung hiển thị cho những trang có nhiều bài viết trên cùng một trang, áp dụng này cho bài viết đầu tiên FirstPost
<b:if cond='data:post.isFirstPost'> <!-- Nội dung cần trình bày --> </b:if>

11. Nội dung hiển thị cho trang tĩnh Static Page và bài viết Item
<b:if cond='data:view.isSingleItem'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị với trang tĩnh và bài viết --> </b:if>

Theo version trước: 
<b:if cond='data:blog.url == data:post.url'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị với trang tĩnh và bài viết --> </b:if>

12. Hiển thị nội dung nếu bài viết có ảnh thumbnail
<b:if cond='data:post.thumbnailUrl'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị với bài viết có ảnh thumbnail --> </b:if>

13. Hiển thị một nội dung khi có Backlink
<b:if cond='data:post.showBacklinks'> <!-- Nội dung chỉ hiển thị khi có backlink --> </b:if>

14. Hiển thị nội dung cho Tác giả bài viết
<b:if cond='data:displayname == "author-name"'> <!-- Nội dung cần trình bày --> </b:if>

15. Hiển thị nội dung trên trang có số comments bằng một giá trị nào đó
<b:if cond='data:post.numComments == number'> <!-- Nội dung cần trình bày --> </b:if>

16. Hiển thị nội dung trong tất cả các trang khi chức năng comment được kích hoạt 
<b:if cond='data:post.allowComments'> <!-- Nội dung cần trình bày --> </b:if>

17. Hiển thị nội dung ở trang Preview (xem trước)
<b:if cond='data:view.isPreview'> … </b:if>

18. Điều kiện đối với nhãn (Label) cuối cùng
<b:loop values='data:post.labels' var='label'> <b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'> <!-- Nếu ko phải nhãn cuối thì thêm ký tự đặc biệt vào phía sau --> , </b:if> </b:loop>


Phần 2. Cách sử dụng và kết hợp các thẻ điều kiện 

1. Áp dụng điều kiện xuất hiện hoặc không xuất hiện == Có nghĩa là chỉ xuất hiện trên trang này …..
!= Có nghĩa là xuất hiện trên tất cả các trang trừ trang này ra……

2. Dùng thêm thẻ <b:/else/> Nếu như bạn muốn đưa vào một nội dung thay thế khi điều kiện đưa vào là sai, bạn cần thêm một thẻ và cho nội dung vào giữa. 
<b:if cond='data:view.isPost'> Nội dung chỉ hiển thị trang bài viết Item <b:else/> Nội dung hiển thị các trang còn lại </b:if>

3. Kết hợp của nhiều điều kiện (xuất hiện khi thỏa mãn các điều kiện)
<b:if cond='!data:blog.pageType == "item"'> <b:if cond='data:view.isHomepage'> <style type='text/css'>.post-body {color: yellow;}</style> <b:else/> <b:if cond='data:view.isLabelSearch'> <style type='text/css'>.post-body {color: blue;}</style> <b:else/> <style type='text/css'>.post-body {color: red;}</style> </b:if> </b:if> </b:if> 
 
Với đoạn code này thì có ý nghĩa xuất ở trang chủ thì .post-body có chữ màu yellow, nếu là trang nhãn sẽ có màu là blue, còn nếu là các trang khác sẽ có màu red.

4. Sử dụng điều kiện IN
<b:if cond='data:blog.pageType in {"static_page","item"}'> Nội dung chỉ hiển thị Trang Tĩnh và trang Bài Viết </b:if>

5. Sử dụng điều kiện NOT IN
<b:if cond='data:blog.pageType not in {"static_page","item"}'> Nội dung không hiển thị Trang Tĩnh và trang Bài Viết </b:if>

6. Sử dụng điều kiện AND
<b:if cond='data:view.isPage and data:view.isPost'> Nội dung hiển thị Trang Tĩnh và Trang Bài Viết </b:if>

7. Sử dụng điều kiện OR
<b:if cond='data:view.isPage or data:view.isPost'> Nội dung hiển thị hoặc Trang Tĩnh hoặc Trang Bài Viết </b:if> 

8. Sử dụng điều kiện Else if
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'> <data:post.body/> <b:elseif cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'> <data:post.body/> <b:else/> <data:post.snippet/> </b:if> 
 
Đoạn code trên tương đương với
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'> <data:post.body/> <b:else/> <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'> <data:post.body/> <b:else/> <data:post.snippet/> </b:if> </b:if>

Phần 3. Lưu ý Khi bạn chỉnh sửa code cho template của bạn, đôi khi dấu ngoặc kép (“) sẽ bị thay thế bằng ký tự quot;. 

Ví dụ như

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>
sẽ được thay là
<b:if cond='data:blog.pageType == quot;static_pagequot;'> 
 
Sử dụng điều kiện trong thẻ b:include hoàn toàn tương tự với thẻ b:if, bạn chỉ cần thêm vào thuộc tính cond='ĐIỀU KIỆN' của thẻ b:if vào thẻ b:include là xong.

Theo thichnet.com

Bình luận

Sắp xếp theo
 1. đặt link ẩu quá nha a Khanh, "the-ieu-kien"

  Trả lờiXóa
 2. Theme mới đẹp và pro hơn hẳn temp cũ. Theme trc giống FB đâm nhàm chán :D

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. vâng ạ. theme mới e lấy từ blogwin10 edit lại

   Xóa
 3. bạn ơi nếu mình muốn dùng nhiều thẻ trong code này được không bạn


  (nội dung css)


  mình chỉ muốn thay đổi giao diện bố cục của 3 tag thôi thì làm sao bạn?.

  Trả lờiXóa

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

Bạn có thể quan tâm