Từ ngày 22/02/20119, Sever KhanhBlogger.Com sẽ được chuyển gộp đến BFGTEAM.NET (thuộc BFG quản lý). Độc giả của KhanhBlogger cũng có thể theo dõi nội dung mà KhanhBlogger đăng tải trên trang BFGTEAM.NET.